Porządek obrad Oddziałowego Zjazdu Delegatów SBP w Olsztynie
24 stycznia 2013 r., godz. 10.30 (II termin – 10.45)

Miejsce: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
ul. Natalii Żarskiej 2, tel. 89 527 25 85 w. 28

Kontakt: Hanna Okońska

 

1. Otwarcie Zjazdu.

2. Wybór Przewodniczącego i członków Prezydium Zjazdu.

3. Wybór członków Komisji:

  • mandatowej.
  • skrutacyjnej,
  • wnioskowej,
  • wyborczej.

4. Uchwalenie Regulaminu i porządku obrad Zjazdu.

5. Podjecie uchwały o likwidacji Koła SBP w Dywitach.

6. Sprawozdanie komisji mandatowej.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału za ostatnią kadencję (2009-2013).

8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

9. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału.

10. Zgłaszanie kandydatów do:

  • Zarządu Oddziału,
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

11. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz oddziałowych.

12. Wybór Delegatów na Okręgowy Zjazd.

13. Podejmowanie uchwał i wniosków w sprawach wniesionych przez obrady Zjazdu.

14. Podjęcie uchwały o likwidacji Koła w Dywitach.

15. Ogłoszenie wyników wyborów.

16. Zamknięcie obrad.