Relacja z Okręgowego Zjazdu Delegatów SBP w Olsztynie, 6 marca 2013 r.

Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie odbył się 6 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. W zjeździe udział wzięło 45 osób, w tym 34 delegatów uprawnionych do głosowania.

Zjazd otworzyła Przewodnicząca ustępującego Zarządu Okręgu, Wiesława Borkowska-Nichthauser. Przywitała wszystkich uczestników oraz przeprowadziła wybory Przewodniczącego i członków Prezydium Zjazdu. Przewodniczącą Zjazdu jednogłośnie została Hanna Okońska, a w skład Prezydium Zjazdu weszły Elżbieta Budnik oraz Adrianna Walendziak.

Przewodnicząca Zjazdu przeprowadziła wybory członków komisji: mandatowej (Barbara Samulowska-Dramińska, Barbara Gołąbek), skrutacyjnej (Elżbieta Maruszczak, Katarzyna Bikowska), wnioskowej (Scholastyka Baran, Małgorzata Adamska), wyborczej (Małgorzata Karpiesiuk, Halina Samson).

Komisja mandatowa po sprawdzeniu list obecności pod względem wymaganej liczby delegatów ogłosiła ważność prawną OZD SBP i wyborów. W głosowaniu jawnym przyjęto Regulamin Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz porządek obrad.

Przewodnicząca ustępującego Zarządu, Wiesława Borkowska-Nichthauser przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu w kadencji 2009-2013. Następnie podziękowała osobom, które były zaangażowane w pracę Zarządu Okręgu: Elżbiecie Budnik, Renacie Pietrulewicz, Monice Hrynkiewicz, Eugenii Korocińskiej, Alicji Czerniawskiej, Jadwidze Pijanowskiej, Barbarze Samulowskiej-Dramińskiej, Janinie Kozłowskiej, Annie Miazek, Hannie Okońskiej i Barbarze Gołąbek, a także członkom Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Szczególne podziękowania skierowała w stronę Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Andrzeja Marcinkiewicza, podkreślając udaną współpracę i systematyczne wspieranie działalności Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP. Przewodnicząca Zarządu podziękowała za udaną współpracę także Sylwii Czacharowskiej, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, Małgorzacie Jasińskiej, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr Danucie Koniecznej, byłej dyrektor, a obecnie zastępczyni dyrektora Biblioteki UWM i Krzysztofowi Dąbkowskiemu, dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Na prośbę Przewodniczącej Zarządu, Skarbnik Zarządu Okręgu, Monika Hrynkiewicz, przedstawiła raport finansowy z działalności Zarządu Okręgu w latach 2009-2013. Hanna Okońska odczytała oficjalne pismo skierowane do Wiesławy Borkowskiej-Nichtahuser od dyrektora WBP w Olsztynie, Andrzeja Marcinkiewicza z podziękowaniami za współpracę.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, Anna Sudoł oraz przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Elżbieta Maruszczak, przedstawiły sprawozdania z działalności za ostatnią kadencję. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu Okręgu i wystąpiła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniach jawnych delegaci jednogłośnie przyjęli wszystkie sprawozdania, a na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej – jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W dalszej części OZD odbyły się wybory na przewodniczącego ZO, członków ZO, a także wybory do Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz wybór delegatów na KZD. W wyniku wyborów przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP został Krzysztof Dąbkowski. W skład zarządu weszły następujące osoby: Renata Pietrulewicz (zastępca przewodniczącego), Hanna Okońska (sekretarz), Monika Hrynkiewicz (skarbnik) oraz Małgorzata Adamska, Scholastyka Baran, Elżbieta Budnik, Wiesława Borkowska-Nichthauser, Barbara Gołąbek, Janina Kozłowska (członkowie).

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszły: Barbara Samulowska-Dramińska (przewodnicząca) oraz Małgorzata Karpiesiuk, Halina Samson, Ewa Romejko, Katarzyna Bikowska. Do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Anna Sudoł (przewodnicząca), Adrianna Walendziak, Dominik Szkoda.

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów SBP zostali: Krzysztof Dąbkowski, Renata Pietrulewicz oraz Hanna Okońska. Zastępcy delegatów: Eżbieta Budnik oraz Małgorzata Adamska.

W czasie Zjazdu odbywała się dyskusja. Zostało poruszonych wiele kwestii, z których większość zapisano w formie wniosków i uchwał. Omawiane były m.in. takie tematy, jak: opłacanie i wysokość składek członkowskich, program ulg i bonusów wprowadzany przez Zarząd Główny, nowe legitymacje członkowskie, prace nad bazą członków, dokumentacja działalności bibliotek, dokumentacja działalności SBP, sytuacja organizacyjna w okręgu. Zjazd w formie uchwał zobowiązał nowy zarząd m.in. do wyrażenia zaniepokojenia sytuacją bibliotek pedagogicznych w regionie, dalszych prac zmierzających do utworzenia nowych oddziałów, zajęcia się sprawą wysokości składek członkowskich i zobligowaniem kół do przysyłania informacji na regionalną stronę internetową. Jednogłośnym zdaniem zebranych pozostawiono komitet redakcyjny witryny internetowej w niezmienionym składzie, tj. Hanna Okońska, Elżbieta Budnik, Barbara Samulowska-Dramińska.

Na zakończenie Zjazdu Wiesława Borkowska-Nichthauser podziękowała członkom Prezydium Zjazdu i przekazała życzenia nowemu Przewodniczącemu Zarządu Okręgu. Przewodniczący Krzysztof Dąbkowski podziękował za kredyt zaufania i powiedział, że nowy Zarząd będzie starał się kontynuować kurs wytyczony przez poprzedni Zarząd, będzie kontynuować rozmowy z samorządowcami, wzmacniać idee SBP jako organizacji żywej, reagującej na potrzeby członków, a jego ambicją, jako Przewodniczącego jest większa aktywizacja kół. Wyraził nadzieje, że przy okazji spotkania podczas Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza Zarząd będzie już mógł przedstawić swoje cele szczegółowe. Podziękował również Wiesławie Borkowskiej-Nichthauser oraz Renacie Pietrulewicz, że zgodziły się dzielić swoim doświadczeniem i współpracować w ramach nowego Zarządu.

 

Wszystkim delegatom oraz uczestnikom Zjazdu bardzo dziękujemy za aktywny udział!

 

Info: Hanna Okońska, Elżbieta Budnik

 

Fotorelacja