Relacja z Oddziałowego Zjazdu Delegatów SBP w Olsztynie

24 stycznia 2013 roku w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie odbył się Oddziałowy Zjazd Delegatów. W zjeździe wzięło udział 31 delegatów. Zebranie otworzyła przewodnicząca Oddziału SBP w Olsztynie – Hanna Okońska. Następnie głos zabrała dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej – Sylwia Czacharowska, która złożyła życzenia owocnych obrad i trafnych wyborów. Przewodniczącym Zjazdu została Monika Hrynkiewicz, ponadto do prezydium Zjazdu weszły Hanna Okońska i Elżbieta Budnik (ustępujący Zarząd Oddziału).

Zgodnie z porządkiem obrad wybrano komisje mandatową, skrutacyjną, wnioskową oraz wyborczą, uchwalono regulamin i porządek obrad Zjazdu. Korzystając z okazji, że podczas Zjazdu uczestniczył cały ustępujący Zarząd Oddziału podjęto uchwałę o rozwiązaniu Koła w Dywitach, które zamknęło swoją działalność w listopadzie 2012 r. ze względu na małą liczbę członków.

Hanna Okońska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za ostatnią kadencję (2009-2012), na podstawie którego Irena Suchta – przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Delegaci jednogłośnie udzieli absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Nowym przewodniczącym Zarządu Oddziału wybrano Monikę Hrynkiewicz. W skład Zarządu weszli ponadto Adrianna Walendziak (sekretarz), Katarzyna Bikowska (skarbnik), Danuta Treszczyńska, Justyna Roznowska oraz Dominik Szkoda. Nowo wybrany Zarząd zadeklarował zaangażowanie oraz pełną gotowość do pracy w Stowarzyszeniu. Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano Irenę Suchtę (przewodnicząca), Scholastykę Baran oraz Barbarę Samulowską-Dramińską. Wybrano także 20 delegatów i 3 zastępców delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów w Olsztynie.

Przed nowym Zarządem Oddziału stoją zadania oraz wyzwania, Koleżankom i Kolegom gratulujemy i życzymy powodzenia oraz sukcesów w działalności na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

Info: Monika Hrynkiewicz

Przewodnicząca Oddziału SBP w Olsztynie