Nowości Wydawnictwa SBP

Książka Jana Wołosza to unikalne dzieło nie tylko w bogatym dorobku naukowym i publicystycznym Autora. To nade wszystko niespotykane w piśmiennictwie bibliotecznym i wśród autorów rekrutujących się z tego środowiska dokonanie twórcze – felietonowa, pisana z zaangażowaniem i znawstwem przez ponad 20 lat, panorama polskiego bibliotekarstwa w latach transformacji ustrojowej. Autor ze zmianami ustroju w Polsce wiązał wielkie oczekiwania i z uwagą je śledził, analizował i oceniał. Z troską i żalem odnotowywał ponoszone na tym polu porażki i błędy, głównie te, które dotyczyły bibliotekarstwa, z którym związany był przez całe swoje twórcze i zawodowe życie. Jan Wołosz zawsze w swej twórczości preferował zwięzłe formy wypowiedzi, wierzył w słowo i cenił publicystykę jako formę wypowiedzi oraz narzędzie dialogu i zmian. Aktywnie uczestniczył w pracach nad projektami ustawy o bibliotekach i powiązanymi z nią aktami wykonawczymi. Należał do nielicznego grona polskich bibliotekarzy, którzy systematycznie śledzili zmiany zachodzące w bibliotekarstwie światowym. Felietony swe Autor adresował do wszystkich czytających „Bibliotekarza”, ale chyba najczęściej do tych, którzy z racji pełnionych funkcji zawodowych i społecznych decydowali o losie, położeniu materialnym, nowoczesności i statusie prawnym bibliotek.  (z recenzji dra Stanisława Czajki)

 

Nowe media to… przeszłość. Czas na nowe 'nowe media’ – bardziej elastyczne i dostępne dla użytkownika, dając mu wolność i władzę. Czy biblioteka może wykorzystać tendencje polegające na współuczestnictwie w tworzeniu sieciowych zasobów, współdzieleniu się informacjami i współodpowiedzialności za powstałe w ten sposób treści? Grzegorz Gmiterek pokazuje, że tak i przedstawia przykłady takich działań. Poznajemy Bibliotekę 2.0: korzystającą z blogów, mikroblogów, podcastów, serwisów typu social bookmarking i wiki czy wirtualnego świata Second Life. Przekonaj się, jak działa Biblioteka 2.0!

Zachęcamy do lektury!

Zamówienia można składać poprzez Portal sbp.pl lub kontaktując się z Działem Sprzedaży: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,
email: sprzedaz@sbp.pl , tel. 22 608-28-26