Warmińsko – Mazurski Bibliotekarz 2011 – konkurs

Bibliotekarze i Przyjaciele Bibliotekarzy ,
Trwa druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu pt. Bibliotekarz Roku, organizowanego przez SBP, którego podstawowym celem jest p[promocja zawodu bibliotekarza. Nie będę rozpisywać się po całości, bo szczegółowy regulamin jest w załączeniu oraz na stronie www.wbp.pl. Skupię się na organizacji konkursu na szczeblu wojewódzkim, organizowanym przez Zarząd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, czyli na I etapie konkursu.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu 

I etap
1. Prosimy o zgłaszanie kandydatur do 15 marca 2012 do tymczasowej siedziby Zarządu Okręgu SBP (Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. 1-Maja 5, 10-117 Olsztyn).
2. Wybór Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza 2011 nastąpi do dnia 30 marca.
3. Zwycięzca I etapu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu wręczenia nagrody – do dnia 30 kwietnia.

Tryb zgłaszania kandydatur [ wyciąg z regulaminu]

4. W I etapie prawo zgłaszania kandydatów mają zarówno osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek) jak też przedstawiciele SBP czy innych organizacji , dyrekcje bibliotek oraz lokalne władze (samorządowe, uczelniane}.
1.1 W przypadku osobistego zgłoszenia do konkursu kandydat obowiązany jest przedstawić rekomendację jednej z w/w osób, organizacji lub instytucji.
1.2 Kandydat musi spełniać wszystkie wymogi formalne, mieć istotne osiągnięcia merytoryczne w co najmniej dwóch zakresach wskazanych w formularzu i charakteryzować się wymienionymi cechami osobowościowymi.
1.3 Aby zgłosić kandydata należy wypełnić specjalny formularz znajdujący się na portalu SBP, (www.sbp.pl), dostępny również w postaci tradycyjnej, w zarządach okręgów.
1.4 Wypełniony formularz składa się lub przesyła do zarządu okręgu, a warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych zgłaszającego /rekomendującego (nazwiska/nazwy, adresu , maila lub telefonu ) oraz pisemna zgoda kandydata na udział w konkursie.
1.5 Kandydat musi spełniać wszystkie wymogi formalne, mieć istotne osiągnięcia merytoryczne w co najmniej dwóch zakresach wskazanych w formularzu i charakteryzować się wymienionymi cechami osobowościowymi.

Kryteria wyboru kandydata na Bibliotekarza Roku

1. Kryteria formalne: zatrudnienie w bibliotece na stanowisku merytorycznym , wykształcenie odpowiednie do tego stanowiska oraz co najmniej 5-letni staż pracy w bibliotece.
2. Kryteria merytoryczne : konkretne dokonania zawodowe kandydata w minionym roku, które w znaczący sposób usprawniły działanie biblioteki/bibliotek, bądź przyczyniły się do lepszego postrzegania jej /ich przez społeczność, którą obsługuje/obsługują. Dotyczyć one mogą wszystkich aspektów działania z tym związanych, a więc zarządzania biblioteką, organizacji pracy, modernizacji biblioteki, czy procesów bibliotecznych (np. przez wdrażanie nowych technologii), rozszerzania usług bibliotecznych, rozwoju czytelnictwa, organizacji szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, współpracy z bibliotekami lub instytucjami kultury i nauki (także zagranicznymi) oraz publikacjami czy innymi formami promującymi biblioteki i ich osiągnięcia oraz zawód bibliotekarza.
3. Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić kilka najważniejszych).
4. Cechy osobowościowe: profesjonalizm, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność i postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Bibliotekarskiej.
5. Zasadnicze znaczenie dla oceny kandydata mają kryteria zawarte w p. 1 i 2 .