Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich to samorządna organizacja społeczna o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszająca osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej. Celem stowarzyszenia jest służba społeczna dla bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie myśli bibliotekarskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie działań takich jak:

  • współudział w tworzeniu polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej,
  • dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa,
  • rozbudzanie i popieranie aktywności zawodowej i społecznej bibliotekarzy,
  • integracja środowiska, podnoszenie prestiżu społecznego i ochrona zawodu,
  • kształtowanie postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.

Stowarzyszenie prowadzi aktywne działania lobbingowe na rzecz użytkowników i pracowników bibliotek, a także jako organizacja pozarządowa uczestniczy w pozyskiwaniu środków pomocowych.

Okręg SBP w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem działania teren województwa warmińsko-mazurskiego. W województwie warmińsko-mazurskim w Stowarzyszeniu działa ponad 400 osób.